Проекти

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

„Образование за утрешния ден“ BG05M2ОP001-2.012-0001

Научи повече
"Занимания по интереси"

"Занимания по интереси"

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Научи повече
Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети

Научи повече
Проект „Социално-икономическа интеграция на  уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

Проектът цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Научи повече