Преподаватели в 123 СУ "Стефан Стамболов"

Класни ръководители за уч. 2023/2024 г. в 123 СУ "Стефан Стамболов"

ПК- 5г.(а) – Йорданка Антова

ПК - 5г(б) - Мая Цветанова

ПК - 6г(а) - Галина Николова

ПК - 6г.(б) – Мария Микова

 

Іа – Невена Средкова

Іб – Лилиан Спасова

Ів – Василиса Янинска

IІа - Светослава Тонева

ІIб – Полина Антиева

ІIв- Юлия Иванова

IIІа- Галина Трайкова

IІIб- Бонка Христова

IІIв- Диана Карчева

ІVа- Верка Сивкова

ІVб - Стефани Спасова

ІVв- Ани Атанасова

Vа – Ирена Петрова-Митова

Vб – Ванеса Ангелова

Vв – Еленка Тодорова

VІа– Елка Колева

VІб– Антоанета Панчева

VIІа- Емилия Върлакова

VIІб – Лидия Попова

VIIІа– Петя Петкова

VIIІб- Десислава Илиева

IХа – Галина Андреева

IХб – Елка Чарлова

IХв - Маргарита Станева

Xа - Наташа Тодорова

Xб – Камелия Дикова

XІа – Владислава Йовчева

XІб – Галя Иванова

XIІа – Цветанка Цветкова

 

Учители ЦДО:

Іа – Евгения Ласкова

Іб – Нели Илиева

IІа – Велка Недекова

ІIб – Славка Найденова

ІIв - Христина Стоева

IIІа – Лилиян Димитрова

IІIб - Наталия Качамакова

IІIв - Ваня Иванова

ІVа - Албена Павлова

ІVб - Захарина Янкулова

ІVв – Маргарита Тороманова

Vклас – Кристина Шукова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учители - Начален етап

Полина Антиева - главен учител
Светослава Тонева
Юлия Иванова
Галина Трайкова
Бонка Христова
Диана Карчева
Верка Сивкова
Стефани Спасова
Ани Атанасова
Невена Средкова
Лилиан Спасова
Василиса Янинска
 


Учители - Предучилищна педагогика
ПГ 
Йорданка Антова
ПГ 
Мая Цветанова
ПГ 
Галина Николова

ПГ 
Мария Микова
 


Учители – ГЦОУД/ начален етап

Ваня Иванова
Нели Илиева
Маргарита Тороманова
Албена Павлова - Богданова
Славка Найденова
Велка Недекова
Христина Стоева
Лилиян Димитрова
Наталия Качамакова
Евгения Ласкова
Захарина Янкулова

 

Методично направление - Български език и литература

Емилия Върлакова - главен учител
Камелия Дикова
Силвия Александрова
Ванеса Ангелова
 

Методично направление  - Математика и ИКТ

Елка Чарлова - РНИКТ
Даниела Костадинова
Десислава Илиева
Атанас Иванов
Маргарита Станева
 

Методично направление - Чужд език 

Ирена Найденова - Митова - англ. език, начален етап
Василка Михайлова - исп. език
Галина Дочева - немски език

 

Методично направление - Природни науки

Галина Андреева
Станка Георгиева
 

Методично направление - Обществени науки

Галя Иванова
Владислава Йовчева
Николина Попова
Лидия Попова
 

Професионално направление

Наташа Тодорова
Анна - Мария Костова
Димитър Кръстев
Иван Дачев
Петя Петкова
 

Физическо възпитание и спорт и изкуства

Цветанка Цветкова
Христофор Митев
Мартин Сейчев

Антоанета Панчева
Елка Колева
 

Учители - ГЦОУД/ прогимназиален етап
Кристина Шукова - сборна група 5 - ти класове

 

 

Телефон:  02/920 30 23

Имейл: info-2208123@edu.mon.bg