Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

Проект „Социално-икономическа интеграция на  уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и прилагане на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Столична община – район "Красна поляна“ Договор № BG05M9OP001-2.018-0020-2014BG05M2OP001-C01

Процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОПРЧР и ОПНОИР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 70 000 000 лева, от които 50 000 000 лв. по ОП РЧР и 20 000 000 лв. по ОП НОИР.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки Конкретен бенефициент е до 890 000 лв.

Дейностите ще се изпълняват на територията на 52 общини и райони на общини в България, които са одобрени като конкретни бенефициенти, след предварителен подбор от дирекция „Централно координационно звено“ на Министерски съвет.

В 123 СУ "Стефан Стамболов" за уч. 2020/2021 г. са сформирани групи по дейност 1, дейност 2, дейност 4 и дейност 5 - ИКТ, български език, математика и природни науки.

Осъществява се и кариерно ориентиране в една от групите, с която работи психолог в 123 СУ.