Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

 „Подкрепа за успех“

BG05M2ОP001-2.011-0001

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Брой сформирани групи в 123 СУ „Стефан Стамболов“, гр. София – 2 групи

На 22.06.2022 г. в актовата зала на 123 СУ "Стефан Стамболов" се проведе междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех" с ученици от СГХСТ и 123 СУ "Стефан Стамболов". Програмата включваше фолклорно представяне, театрална постановка, танци и Творческо ателие за изработване на бисквити с декорация. Учениците получиха подкрепяща закуска и сувенир по проект "Подкрепа за успех".