"Занимания по интереси"

"Занимания по интереси"

"Занимания по интереси"

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

Дигитална креативност
Природни науки
Математика
Технологии
Изкуства и култура
Гражданско образование
Екологично образование и здравословен начин на живот
Спорт