ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
•    усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
•    подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
•    намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
•    модернизиране на методите и средствата за обучение;
•    повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
•    насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
•    осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Брой сформирани групи в 123 СУ „Стефан Стамболов“, гр. София за уч.2019/2020 г. – 2 групи

Брой сформирани групи в 123 СУ „Стефан Стамболов“, гр. София за уч.2020/2021 г. – 2 групи

Брой сформирани групи в 123 СУ „Стефан Стамболов“, гр. София за уч.2021/2022 г. – 1 групa

На всички ученици, които са взели участие в проекта през учебната 2019/2020 г. и 2020/2021 г. са издадени СЕРТИФИКАТИ  за успешно завършено обучение от 70 учебни часа по ключови дигитални умения за основно ниво и ниво за напреднали.

Допълнителна информация.

Платформа на проекта - линк.